2011 m. liepos 22 d., penktadienis

Susitikimas su benamiu


    
   Berašant ar grojant, kaip ir dirbant bet kokį kitą darbą, reikia ir pavalgyti. Pakeliui iš parduotuvės eidamas namo susitikau du benamius. „Ach, – pyktelėjau, – vėl jie. Tiek to, praeisiu nudelbęs akis, lyg nepastebėjęs“ – pagalvojau. Kur tau... Vienas jų pats mane užkalbino: „galiu paklaust?“
– „Klausk“, – sakau. Klausimas tradicinis: „ar galėtumėt?..“ Aišku, ko reikia, bet daviau pinigų, nes vienas bruožas man juose patinka, tai – nuolankumas. Daug mušti gyvenime, jie moka ir nuolankiai paprašyti. O kai kada ne tik paprašyti, bet ir duoti. Kartą jie mane net palaimino…
Buvo taip. Vienas jų, – išbartas už rūkymą autobuse, – pasiūlė man išlipti iš autobuso. „Gerai, – sakau – pažiūrėsim, kas toliau bus…
O jis išlipęs mane kviečia užeiti į parduotuvę. „Kažin, ko jam reikia?“ – galvoju. Ten jis man pasiūlė nusipirkti maisto už penkiasdešimt litų… Kaip tarėm, taip ir padarėm.
Dabar apie tą, kuris ne davė, bet paprašė... Įsikalbėjom apie Dievą ir pakviečiau jį į savo bažnyčią. O jis atsidėkodamas papasakojo man apie vienuolį, davusį jam vieną pamokymą, kurio net praėjus daugeliui metų, nepamiršta. Štai jis: „neapgauk!“
Paklausiau pašnekovo, koks jo vardas? Nagi pasirodo, kad toks, kaip ir mano. Tai bent susitikimas – vakar brolis Kristuje iš Brazilijos tokiu pat vardu – Alešandro, o šiandien bendravardis iš Lietuvos. Atsisveikinau ir jau eisiu...
Bet pajutau paraginimą sugrįžti ir kalbėti apie Jėzaus pralieto kraujo galią. Išklausęs, jis įdėmiai į mane pažiūrėjo, ir lyg iš pačios jo sielos gelmių išėjo šie žodžiai: „tai, kas Dievo pažadėta, niekur nedings“. To man ir reikėjo tą dieną. Pajutau, lyg pats Dievas man prakalbo.
Mielasis, jei tu šiandien esi pasilpęs, lauk Viešpaties! Būk drąsus, ir Jis sutvirtins tavo širdį.
Lauk, aš sakau, Viešpaties! (Psalmių 27, 14). Nežinau kaip ir kur Dievas tave sutvirtins, bet neprarask vilties!
Viltis – sielos inkaras. Lauk! Jis tikrai įvykdys, ką pažadėjęs! 
   
2006 m.


2011 m. liepos 21 d., ketvirtadienis

Netikrų dievų laidotuvės

   
  Pirmą kartą Evangeliją išgirdau 1993 metais, kai į mūsų miestą buvo atvažiavęs švedų pamokslininkas. Tais pačiais metais pirmą kartą ir pakviečiau Jėzų į savo širdį.
Mano šeimyninis gyvenimas tuo metu vegetavo. O aš pats blaškiausi tarp laikinų malonumų ieškojimo, tikėjimo sniego žmogumi ir ateiviais iš kosmoso. Ir vis dėlto tą tuštumą Dievas paėmė į savo rankas ir pripildė... Kuo? Kaip tik tuo ir ruošiuosi pasidalinti, tik būkime nuoseklūs...
  Pirmas mano netikras dievas buvo raumenys. Štanga, dvipūdė ir veidrodis. Tuštybių tuštybė. Ir baigėsi analogiškai – trūko bicepsas. Kiek anksčiau buvo lūžusi koja, įsuko į ją septynias vinis, paremontavo ir išėjau į „Egiptą“ vergauti – prekiauti Gariūnų turguje, nors ir labai to nenorėjau ir niekad ten neičiau, jei būčiau sveikas. Bet kaip tvirtina liaudies patarlė: „Nespjauk į šulinį, nes iš jo gali tekti pačiam gerti…“ Taip mirė pirmas netikras dievas mano gyvenime – raumenų tvirtovė.
Ten, Gariūnuose, įvyko lemiami pokyčiai mano gyvenime, – susipažinau su tikinčiais prekiautojais iš vienos Gyvojo Dievo bažnyčios. Jie man padovanojo Naująjį Testamentą. Tokios knygos tarp tūkstančio kitų dar nebuvau turėjęs. Todėl šiandien esu jiems labai dėkingas už man parodytą dėmesį, nes nebuvau lengvai sukalbamas žmogus.
Ilgainiui turguje uždirbtus pinigus padėjau į firmą palūkanoms gauti, – panorau tapti turtingu, kol vieną dieną sužinojau, kad firmos direktorius su mano ir kitų indėliais paspruko į užsienį. Taip mirė antras dievas mano gyvenime, kurio vardas – finansinis saugumas, pinigai.
  Čia pat prisistatė trečias – malonumų ieškojimas. O kaip gi kitaip pasaulis siūlo reaguoti į tuštybės laidotuves? Tik per alkoholį ir paleistuvystę. Kadangi paleistuvauti nelabai mėgau, nes buvau drovus, tad liko tik šie „pasilinksminimai“ – alkoholis, draugų kompanijos…
Visais laikais žmonės gyvenime pasirenka laikinas atramas – pinigai, valdžios troškimas, epikūrizmas, – „kol jaunas, linksminkis, o atėjus laikui atgailausiu ir viskas bus gerai“…
Ne, ne bus gerai, nes iliuzijos greitai išsisklaido ir neatlaikys gyvenimo ir laiko patikrinimo. Vienintelis pamatas, atrama mūsų gyvenime – charakteris. Tikinčiojo gyvenime jis formuojamas bendraujant su Viešpačiu Jėzumi Kristumi.
      ***
Manau, kad po truputį pradedu suprasti savo ir apskritai – žmogaus esmę. Žinau, kad dar ne viską giliai jaučiu ar sugebu išreikšti, bet manau, kad žmogaus esmė – vidus, yra iš dalies jo matytų vaizdų, perskaitytų knygų, išgyventų emocijų ir situacijų, įsileistų minčių iš tos aplinkos, kurioje jis yra ar buvo – visuma.
Kadangi žinome, kad žmogaus sielą sudaro protas, valia ir emocijos, tai galima pasakyti, kad mūsų esmę sudaro tam tikri įvykiai ir mūsų reakcija į juos.
Dėl demonų išvarymo… Jei žmogus pilnas TV reklamų, neteisingo mokymo, religinių iliuzijų, tai išvarius iš jo religinį demoną tam tikram žmogaus gyvenimo etape, – žmoguje nieko nebeliktų, jis palūžtų, nes nebuvo Dievo Žodžio pripildytas, tuščias indas! Nebeliktų jo esmės, o ta tuštuma liktų dar tuštesnė! Ir atsivertų didelė terpė demonams: „Netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja bevandenėse vietose, ieškodama poilsio. Neradusi ji sako sau: ‘Grįšiu į savo namus, iš kur išėjau’. Sugrįžusi randa juos iššluotus ir išpuoštus. Tada eina, pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnes už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma“ (Luko 11:24–26).
Skaityk Bibliją, mąstyk Dievo Žodį, žiūrėk, ką žiūri, ko klausaisi… Tada tavo vidus bus sveikas. O dar geriau, nepamiršk būti dažniau su Jėzumi! Andrew Murray moko, kad veiksmai ugdo įpročius, įpročiai formuoja būdą, būdas valią, o teisingai suformuota valia yra charakteris. Ir jei Kristus gyvena tavyje per Šventąją Dvasią vietoje tavojo ,,Aštai ir yra dižiausias laimėjimas! 
Štai toks charakteris, mūsų esmė vidus, ir yra brangiausias turtas gyvenime, ugnyje išgrynintas auksas, ir tegul šio aukso praba bus aukščiausios kokybės, dangiškos vertės ir spalvos. Ramybė, kuri užauga nerime, ir yra tas ugnyje išgrynintas auksas!        ***
Tie, kurie skaitė mano apsakymėlį „Skraidantis vamzdelis“, supras, kad ne tik nebūčiau sukūręs nė vienos dainos, nebūčiau parašęs nė vienos eilutės, bet, apskritai, seniai būčiau miręs ir degęs pragare.
Jau vien tai, kad aš šiandien gyvas ir galiu kalbėti apie Jėzų, yra stebuklas. Palatos draugas mirė nuo tokios pačios ligos. Prieš mane gulėjęs kažkurio ligoninės skyriaus vedėjas mirė nuo to paties... Štai kokią nepelnytą malonę man parodė Dievas, išgelbėjęs mane nuo pražūties!
Viename susitikime su kareiviais, savo pasakojimo pabaigoje paprašiau jauno kareiviuko paduoti nuo stalo Naująjį Testamentą ir pasakiau jam „ačiū“. Jis atsakė – „nėra už ką“.
Ne, – pasakiau – yra už ką! Jėzus mane išgelbėjo iš mirties gniaužtų, tad ar sakytum savo Gelbėtojui ‘nėra už ką’? Ačiū Jam už išgelbėjimą, o tau, – kad padavei tai, ko prašiau…“ – paaiškinau jam.
 ,,Ne ištiesintos rankos ir kojos – stebuklas. Ištaisyti žmogaus keliai ir širdys, – štai kur stebuklas! Mano vaikai, palikit simpatijas ir antipatijas... Laikykite vienas kitą aukštesniu už save. Lenktyniaukite rodydami vienas kitam pagarbą, – tada jūs būsite Mano vaikais ir Aš jus priimsiu, ir priglausiu prie krūtinės. Man kiekvienas Mano vaikas yra brangus..."
  Tokiais, kartą man Viešpaties Jėzaus pasakytais žodžiais, ir norėčiau baigti šį pasakojimą apie laikinus dalykus, kurie pražus ir sunyks. Išliks tik vertybės, turinčios Dangiškąjį skonį ir aromatą, – ištikimybė, teisingumas, gailestingumas ir meilė. Šios yra tikrosios, Gyvojo Dievo savybės!
Ir šioms vertybėms nėra senaties termino!

2006 m.  

 

2011 m. liepos 19 d., antradienis

Skraidantis vamzdelis


          
  Šią istoriją galima būtų pavadinti ir „mano nuotykiai ligoninėje“. O jų buvo ne vienas. Prieš gulant ant operacinio stalo mane sujaudino išvakarėse matytas vaizdas, kaip nuo tokios pačios ligos, pankreatito, mirė mano palatos draugas. Mačiau, kaip jį ištiko klinikinė mirtis. 
Tai man nuotaikos nepakėlė, sielos inkaras vos prilaikė mano tikėjimo laivelį. O tikėjimas tada buvo silpnutis, buvau vos keli mėnesiai atsivertęs, jei tai galima būtų pavadinti atsivertimu, veikiau kelio į atsivertimą pradžia.
Antras pasikėsinimas į mano tikėjimą buvo chirurgo atsakymas į klausimą, ar galiu suvalgyti nors vieną obuolį, mat visą savaitę badavęs labai norėjau valgyti: „valgyk, jei nori, kad išneštų priekin kojomis...“
Ir dar vieną patarimą išgirdau kitą dieną, operacijos išvakarėse. Iš ko? Nagi kipšo... Ėjau ligoninės koridoriumi ir išgirdau balsą, sakantį: „šok iš balkono ir daugiau nebereiks kentėti...“
  Nieko nebepridursi... Tada dar nežinojau, kad savižudžiai eina tiesiai į pragarą. Dabar žinau, kad pati sunkiausia nuodėmė – nuteisti save myriop! Pats sau teisėjas… Nebepalieki Dievui galimybės tavęs išgelbėti! 
Be t kokia vis dėlto neišmatuojama Dievo meilė ir malonė! Einu link balkono pažiūrėti, kaip atrodo ar aukštai? Bet tuo metu kažkokia nematoma jėga švelniai atstūmė mane, ir nors bandžiau ją apčiuopti, ir suprasti, kieno ji, bet nesugebėjęs grįžau į palatą ir užmigau.
Pagaliau išaušo ta diena, kai mane paguldė ant operacinio stalo. Tai buvo mikrooperacija be narkozės ir skalpelio. Bet tuo ji ir baisesnė, kadangi pojūčiai itin aštrūs – turi linksėdamas atsakinėti į įvairius daktaro klausimus, kad ir tokį: „ką jauti?“
O ką galima jausti, kai gerklėje japoniškas zondas, zonde viela, ir visa ši procedūra tęsiasi valandą. Tikslas – išžvejoti iš tulžies pūslės iškritusius ir neva tai įstrigusius kepenų latakuose akmenukus, bei sujungti vamzdeliu tuos pačius kasos ir kepenų latakus, kad liautųsi infekcija...
Pagaliau viskas baigėsi, vamzdelis įstatytas, galima ir pailsėti... Tik tuo metu kad šaus iš mano pilvo kažkas, – ogi pasirodo, kad tai tas pats vamzdelis išlėkė! Visas vienos valandos darbas nuėjo perniek!
Po visko prie manęs priėjęs mūsų šeimos pažįstamas daktaras, skyriaus, kuriame gulėjau, vedėjas, pasakė: „aš stebėjau operaciją kompiuterinėje, bet nesupratau, kas įvyko…“
Tada ir aš nesupratau... O po savaitės egzekucija pasikartojo. Šįkart pragulėjau ant stalo valandą keturiasdešimt minučių (per tiek laiko galima neskubant nuvažiuoti į Kauną), bet vamzdelis neišlėkė. Kodėl? Nes pagaliau ištariau žodžius, kurių taip laukė Dangus: „Jėzau, ateik į mano širdį...“ Ir Jis atėjo!
O pirmą kartą vamzdelį išmetė Viešpaties angelas – aš juk nesišaukiau Jo pagalbos! O šįkart, kadangi šaukiaus, iškart perėjau į Viešpaties Jėzaus jurisdikciją!
Kiek vėliau mane ir vėl operavo, bet dabar su rimta narkoze, nes reikėjo išpjauti dalį kepenų. Operacijos išvakarėse daktaras nuramino, kad nebijočiau, nes atpjaus tik gabaliuką…
Man išpjovė tik tulžies pūslę, o dėl kepenų… Daktaras po operacijos priėjęs taip pasakė: „Nežinau, kas atsitiko, bet tavo kepenys kaip jauno žmogaus.“ Priminsiu, kad vien dėl kepenų būklės gulėjau keturiose ligoninėse!
Užtat aš žinau, kas atsitiko! Ar čia menka Dievo dovana – išgydyti kepenys?!
Todėl, brangus žmogau, kreipiuosi šiandien į tave, jei turi problemų, šaukis Jėzaus. Jis yra didysis atsakymas į visus tavo klausimus. 
*** 

  ...Dabar esu visiškai sveikas, važinėju po miestus, skelbiu Evangeliją, meldžiuosi už ligonius, na ir patarnauju kuo galiu ir ką moku. Groju, kuriu dainas, kurios plinta po šalį, jų klausosi ir užsienyje – Amerikoje, Italijoje, Anglijoje, Škotijoje, Vokietijoje jau yra mano dainų diskelių. Tiesa, jie dar labai mėgėjiški, bet juk viskas priešaky! 
Šią kūrybos dovaną gavau po visų operacijų, gulėdamas ligoninėje. Nuo to laiko praėjo daug metų, dainų vis daugėja. Ir kai pasilpstu, pats jų mielai pasiklausau. Šventoji Dvasia kiekvieną kartą jas naujai įgarsina, statydina, guodžia, moko ar švelniai pabara.
Viso to reikia ne tik dvasiai, bet ir sielai, juk žmogus ne vien tik dvasinė būtybė – jei būsi super dvasinis, gali tapti fariziejumi.
Vien tik siela vadovaudamasis tapsi sentimentaliu verksniu, serialų a la ,,vergė Izaura žiūrėtoju. Na, o jei tik kūno norams paklusti, tau jau tragedija. Iš šių norų kilo visi pasaulio ,,izmai
Tik visų trijų sferų dvasios, sielos ir kūno (1 Tes 5, 23) balansas padės tapti pilnaverte asmenybe. O kokia asmenybe tapsim, priklauso tik nuo mūsų atsidavimo Šventajai Dvasiai. Šis duetas tu ir Šventoji Dvasia nepralaimės niekada!

   2006 m. 2011 m. liepos 3 d., sekmadienis

Daina autobuse                                             Jeigu Dievas už mus, tai kas prieš mus?! 
           
        Nedažnai išgirsi miesto transporte dainuojant. O jei išgirsti, tai dažniausiai girtus žmones. Rečiau jaunimą, traukiantį madingas dainuškas. O dar rečiau – dainuojant apie Jėzų. 
Viename autobuse vyko maždaug tokia scena: sėdi pora jaunuolių ir dainuoja pritardami gitara. O prie jų kojų susirangęs pusgirtis ,,bomža“ klausosi.
Įlipęs į autobusą galvoju, negi leisiu savo ausims taip kentėti ir klausytis tokių nesąmonių?! Imu iniciatyvą į savo rankas ir paprašau gitaros. Jaunuoliai leidžia man pagroti. Padainuoju dainą „Jėzau, aš Tavim tikiu“. Dainuodamas stebiu keleivių reakciją.
Vargšas „bomža“, pasirodo, ir dantis turi, bandė suurgzti, mat nepatiko, kad apie Dievą dainuoju. Bet Dvasia jį užmigdė ir kai lipau iš autobuso, tebemiegojo ant grindų „patogiai“ susirietęs. Taigi, apie mano ,,solo“ autobuse...
Po dainos grąžinu gitarą ir pradedu liudyti jaunuoliams, kodėl aš dainuoju šitą, o ne kitą dainą, ir pasakoju taip garsiai, kad mano liudijimą girdėtų ir aplinkiniai, gal duos Dievas ir kažkuris išgirs širdimi mano skelbiamą žinią ir kas žino, gal išsigelbės.
Teko ir daugiau kartų liudyti Kristų miesto troleibusuose ir autobusuose, ir ne tik grojant.
Kartą, važiuojant į namus, autobuse išgirdau kalbant apie Jėzų. Žvilgtelėjau pro petį, o ten iš matymo pažįstamas brolis Kristuje autobuso vidury kad pasakoja... Girdžiu ir jam prieštaraujančius, pašiepiančius balsus.
Na ką gi, prisijungiu prie jo ir paliudiju apie savo atsivertimą. Darau tai tvirtu, neleidžiančiu prieštarauti, kategorišku balsu. Besipriešinantys nuščiūva ir mes laimim šią tikėjimo kovą. Kartą Jėzus man pasakė: „Aš niekada nepralaimiu!“
Mes, krikščionys, neturime gėdytis savo liudijimo. Kai kam tai gali būti vartai į išsigelbėjimą – į dangų. O jei tylėsim, kaip žmonės šauksis To, kurio neįtikėjo, ir kaip įtikės Tą, apie kurį negirdėjo? (Rom 10, 14).
Teko liudyti apie Kristų ir su keliomis senyvo amžiaus moteriškėm, tik jos ne pasakojo, bet dainavo troleibuse apie Jėzų. Po jų ir aš paliudijau keleiviams. Daugelio akyse mačiau ašaras, o vienas žmogus priėmė Jėzų į širdį.
O kai kovose pasilpstu, prisimenu šias Šventojo Rašto vietas: „…jūs stiprūs ir jumyse laikosi Dievo Žodis, ir jūs nugalėjote piktąjį“ (1 Jono 2, 14).
Arba: „Tas, kuris jumyse, didesnis už tą (šėtoną ir jo demonus bei ligas ir įvairias problemas), kuris pasaulyje“ (1 Jono 4, 4).
Tad ko mums bijoti? Jei Dievas už mus, tai kas prieš mus?     
    
     2006 m.  

Dukters išgijimas

           
   Vienų vasaros atostogų metu, man būnant mieste, iš kaimo paskambino dukrytė, kuriai tuo metu buvo dešimt metukų, ir išsigandusi pasakė, kad bijo balso, kuris sako, kad ji mirs. Supratau, kad tai velnio ataka ir nedelsiant išvažiavau į kaimą, kuriame atostogavo abu mano vaikai. Išlipęs iš autobuso iškart pamačiau atskuodžiančius mažylius.
Mes nepaprastai nuoširdžiai draugavom. Kol vaikai buvo maži, tol namuose nuolat žaisdavom įvairius, tokius kaip akla višta ir kitokius žaidimus, į kuriuos susirinkdavo krūva vaikų iš aplinkinių namų ir kiemo. Bet dažniausiai laistėmės vandeniu. O tai būdavo kautynės! Po jų buto sienos likdavo šlaput šlaputėlės, nekalbant apie vandens balas ant grindų...
Pribėgę vaikai apsikabino mane ir mes nedelsdami nuėjom prie čia pat tvyrančio ežero melstis. Man iškart atėjo tokie žodžiai, kuriuos pasakiau vaikams: „jei kuris gausit žodį iš Dievo ar regėjimą, sakykit“.
Ir sūnus pamatė štai ką. Jis matė regėjimą, kaip Jėzus perėjo vandeniu ežerą ir mums besimeldžiant palietė dukters širdukę. Dukra iškart sušuko, kad jai nebeskauda, o jos akys kaip anksčiau vėl nušvito, sugrįžo ramybė.
Abu mano vaikai, sūnus ir dukra, septynerių ir devynerių metų amžiaus, jau pažino Jėzų Kristų kaip Asmenį. Kiek vėliau jie gavo Šventosios Dvasios krikštą, – duktė per mano rankų uždėjimą, o sūnus tikinčiųjų ląstelėje, kai ant jo, be niekieno pagalbos, nužengė Šventoji Dvasia, ir jų gyvenimas prisipildė antgamtinių patyrimų, kurių mes savo gyvenimo kely patyrėm tikrai nemažai. Iš tiesų, Dievo malonė mus lydėjo nuolatos ir tebelydi.
Tikiu, kad juo arčiau Dievo esam, tuo didesnę apsaugą turim ne tik mes, bet ir visi mums brangūs žmonės! 
  
2006 m.  
                    
 

2011 m. birželio 26 d., sekmadienis

„Jis mane pražudys...“


                     
    Šituos žodžius išgirdau iš nematomo pasaulio gimus sūnui. Tik nežinojau, kas juos pasakė, kol po daugelio metų supratau, kad velnias.
Kai man sukako 45 metai, aš gulėjau ligoninėje ir šaukiausi Jėzaus vardo. Išėjęs iš ligoninės tą pačią savaitę nuėjau į pirmą savo gyvenime bažnyčios susirinkimą. Be abejo, mane, kaip žmogų, grojusį daugelyje miestų ir mačiusį įvairaus plauko žmonių, nustebino ten rodomas palankumas vienas kitam ir man.
Po pamokslo bažnyčios pastorius pakvietė išeiti į priekį tuos žmones, kurie dar nebuvo iki tol priėmę Kristaus į savo širdį. Nežinau, kas man atsitiko tuo metu, bet aš lyg suakmenėjęs sėdžiu ir negaliu pakilti, nekalbant jau apie ėjimą į priekį. Pastorius dar kartą paklausė: „kas dar nori išeiti į priekį?“ Mano sūnus kad pašoks iš vietos ir sušuks: „aš...“ 
Ir aš“ – sušukau pavymui ir pačiupęs viena ranka sūnų, kita dukrą, nuėjau į priekį. Trise sukalbėjom atgailos maldą, ant mūsų dėjo rankas ir dar pagyrė už drąsą!
Kas išpažins Mane žmonių akivaizdoje, ir Aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“ (Mato 10, 32). Taip mūsų tikėjimas buvo užtvirtintas žmonių ir Dangaus akivaizdoje.
Ir velnias neklydo, tikrai jo žodžiai pildosi, bet jo nenaudai. Šimtai žmonių įvairiuose miestuose girdėjo mano liudijimą. Dar daugiau – per radiją ir televiziją… O dabar ir dešimtis tūkstančių laikraščių puslapiuose.
Šimtų žmonių gyvenimuose šėtono įtaka pražuvo. Ir tikiu, kad tai dar ne pabaiga. Dovanai gavau, dovanai ir atiduodu, juk ne apie save pasakoju, o apie Tą, kuris išgelbėjo mane nuo pražūties.
Nors vienas daktaras yra pasakęs, kad mane gali išnešti priekin kojomis, bet daktaras taip ir lieka daktaru. Nes pats Dievas man pasakė – tu nemirsi, bet gyvensi ir skelbsi Viešpaties darbus (Psalmių 118, 17).
O gal yra norinčių Jam paprieštarauti? 
      
2006 m.  


   

2011 m. birželio 12 d., sekmadienis

Liudijimas kino teatre


                                              
Man patinka keliauti, bet dažnai būna taip, kad susiruoši vienur, o Dievas nuveda kitur…
Po vieno bažnyčios susirinkimo, sumanęs aplankyti draugą, išėjau iš evangelizacinės palapinės ir stoviu svarstydamas, kaip pas jį nuvažiuoti. Staiga prie manęs sustoja mašina ir broliai Kristuje klausia ar pavežti? „Gerai“ – sutikau aš.
Pasirodo, jie važiuoja į kažkokį miestelį koncertuoti ir skelbti Evangelijos. Pakeliui užvažiuojam paimti dar vieno muzikanto, bet jo neradę, sustojam apsvarstyti, ką darysim toliau, – ir jie pasiūlo man važiuoti kartu.
O kodėl ne? Važiuojam! – apsidžiaugiau.
Šie mano broliai Kristuje yra žinomi visoje Lietuvoje muzikantai. Aš taip pat groju gitara, tad šiokie tokie kolegos.
Atvažiavom į kažkokį kino teatrą nedideliame miestelyje. Įdavė man į rankas pilną barškučių skardinę, atseit, pagrok, čia „marakasas“. Gerai, stoviu ant scenos ir tarškinu į taktą. Pamuzikavus ansamblio vadovas sako man: „paliudyk!“ Ir papasakojau salėje esantiems apie Dievo gerumą ir meilę. Tai buvo mano pirmas, viešas liudijimas. Pasakojau apie savo, kaip muzikanto, kelią, ir ką toks laisvas gyvenimas be Dievo ir jokios atsakomybės man suteikė: septynias operacijas, sugadintą sveikatą ir begalinius klausimus be atsakymų...
Man besidalinant savo išgyvenimais, išgirdau kažką salės kamputyje kūkčiojant. Kai baigėsi mūsų koncertas ir pamokslas, nuėjom į kambarėlį užvalgyti. Atėjo daugiau tikinčiųjų. Tarp jų buvo viena moteris su paraudusiomis nuo ašarų akimis vyru...
Pasirodo, tai ir buvo tas kūkčiojantis salėje asmuo. Jo žmona ilgai meldėsi už jį, kad šis liautųsi girtavęs ir atsiverstų.
Šitoje situacijoje Dievas panaudojo mane, kad paliestų šio žmogaus širdį. Tikrai, nežinomi Viešpaties keliai. Ir dėl vieno žmogaus Jis gali mus nuvesti ne tik į kokį mažą miestelį Lietuvoje, bet į tolimiausią Žemės užkaborį.
Ar net į Aliaską! Taip nutiko vienam broliui Kristuje iš Anglijos. Važiavo, tikėdamasis didelio sielų derliaus, o susirinkime tik vienas žmogus priėmė Kristų į savo širdį.
Iš tiesų, mes nežinom, kas bus rytoj, šiandien ar už valandos, nes ne nuo žmogaus pasirinkimo pareina jo kelias, ir ne nuo asmens priklauso gebėjimas eiti bei pakreipti savo žingsnius, bet viskas priklauso nuo Jo, gailestingojo Dievo (Jeremijo 10, 23).
Atsimink! Jei tu esi Jam pavedęs savo gyvenimą, savo troškimus ir valią, Jis nuves tave į tą vietą, kurią numatęs tau nuo amžių pradžios. Tik tikėk!
 
2006 m.